Privacyreglement

Praktijk voor oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord, gevestigd aan Beethovenlaan 336, 5011 LN Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oefentherapie-tilburg.nl
Beethovenlaan 336, 5011 LN Tilburg
013 4554226

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord) tussen zit. Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp, waarin de in- en uitschrijvingen op de online nieuwsbrief wordt bijgehouden en of de nieuwsbrief is geopend.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– bij inschrijving op de nieuwsbrief (naam en e-mail adres): tot uitschrijving. Bij elke verstuurde nieuwsbrief is de mogelijkheid om uit te schrijven, de gegevens worden dan verwijderd.
– via aanmelding contactformulier (naam, e-mail adres en gegevens over de gezondheid) worden bij het starten van behandeling in het dossier opgenomen. Gegevens in het dossier worden 15 jaar bewaard, dit is bepaald door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapie-tilburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Cesar & Mensendieck Tilburg Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oefentherapie-tilburg.nl

 

 

Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘Privacyreglement en praktijkafspraken’:

Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier

Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Onderzoek

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.

Klachten

Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw oefentherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de klachtenregeling waar uw oefentherapeut bij is aangesloten kenbaar maken (zie ‘Patiëntenfolder Klachtenregeling’, verkrijgbaar op de praktijk).